AGB

1. toepassingsgebied

1.1. Wij, Mijo GmbH, Handwerkerstraße 19, 15366 Hoppegarten, bieden onze service uitsluitend aan op basis van onze Algemene Voorwaarden.

1.2. Onze Algemene Handelsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties, nabestellingen, mondelinge bestellingen, enz. zonder dat het nodig is er nogmaals uitdrukkelijk naar te verwijzen.

1.3. Er zijn geen mondelinge afspraken.

1.4. Afwijkende voorwaarden van de klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Zij zijn niet van toepassing, zelfs indien wij de order uitvoeren en geen bezwaar maken tegen de vermelding ervan. De algemene voorwaarden van de klant maken slechts deel uit van het contract na onze schriftelijke toestemming.

1.5. Ons aanbod richt zich uitsluitend tot klanten die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en ondernemers zijn in de zin van § 14 para. 1 BGB zijn. Met de bestelling bevestigt de klant dat de zakelijke transactie plaatsvindt in het kader van de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Wij hebben het recht een bewijs van ondernemerschap te eisen in de vorm van een uittreksel uit het handelsregister of een bedrijfsregistratie.

2 Sluiting van het contract

2.1. De overeenkomst wordt gesloten met Mijo GmbH, Handwerkerstraße 19, 15366 Hoppegarten.

2.2. De productpresentatie op onze website vormt geen bindende aanvraag voor het sluiten van een contract. Het is eerder een niet-bindende uitnodiging om producten te bestellen.

2.3. Onze aanbiedingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Leveringsdata, artikelen, kwaliteiten en prijzen zijn onder voorbehoud.

2.4. Een bestelling van goederen/diensten is mogelijk via ons contactformulier, per telefoon of per e-mail.

2.5. De overeenkomst komt tot stand door bevestiging van de bestelling of door toezending van de bestelde goederen. Onze opdrachtbevestiging is beslissend voor de inhoud van de overeenkomst indien wij niet binnen 14 dagen na dagtekening van onze opdrachtbevestiging een schriftelijk bezwaar hebben ontvangen; dit geldt niet indien de opdrachtbevestiging zodanig afwijkt van de bestelling dat instemming van de klant niet kan worden verwacht. Noodzakelijke beschikkingen door ons in het kader van de geplaatste order zijn toegestaan om redenen van productietechniek of marktaanpassing.

2.6. Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt (bijv. door het aanvragen van een insolventieprocedure) dat onze aanspraak op de koopprijs door het onvermogen van de klant om te betalen in gevaar wordt gebracht, hebben wij het recht om de nakoming volgens de wettelijke bepalingen te weigeren en – eventueel na het stellen van een termijn – de overeenkomst te ontbinden (§ 321 BGB).

2.7. Beschikbare taal/talen voor het sluiten van de overeenkomst: Engels, Frans, Duits, Spaans.

2.8. Wij slaan de tekst van het contract niet op.

2.9. Na succesvolle uitvoering van het contract behouden wij ons het recht voor om op onze website https://mijo-brand.de reclame te maken voor onze dienst met bedrijfsnamen en/of woord-/figuurmerken van onze klanten.

3. prijzen en betalingsvoorwaarden

3.1. De op de productpagina’s vermelde prijzen zijn netto en exclusief BTW. de respectieve wettelijke belasting over de toegevoegde waarde en de respectieve verzendings- of leveringskosten.

3.2. Alle betalingen worden verricht in euro.

3.3. Buitenlandse betalingen zijn voor ons gratis. Eventuele honoraria en kosten zijn voor rekening van de klant.

3.2. Wij behouden ons het recht voor een kredietcontrole uit te voeren via Schufa, Creditreform of een ander kredietagentschap. Wij behouden ons het recht voor om, in plaats van de gebruikelijke betalingsvoorwaarden, uitsluitend te leveren tegen vooruitbetaling of andere met de klant overeen te komen betalingsvoorwaarden.

3.4. Alle facturen worden per e-mail verzonden.

3.3. Er staan de Klant verschillende betalingsmogelijkheden ter beschikking, die op de website van de Verkoper worden aangegeven.

3.4. Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling verschuldigd onmiddellijk na het sluiten van het contract.

3.5. In geval van aankoop op rekening is de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dat geval dient de koopprijs binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor de betaalmethode kopen op rekening slechts tot een bepaald ordervolume aan te bieden en deze betaalmethode te weigeren indien het aangegeven ordervolume wordt overschreden. In dit geval wijzen wij de klant op de overeenkomstige betalingsbeperking in onze betalingsinformatie in de onlineshop. Wij behouden ons tevens het recht voor om bij de keuze van de betalingswijze aankoop op rekening een kredietcontrole uit te voeren en deze betalingswijze af te wijzen in geval van een negatieve kredietcontrole.

3.6. De datum van betaling is de datum waarop de rekening van de Verkoper wordt gecrediteerd. Bij overschrijding van de toegekende betalingstermijnen wordt achterstandsrente in rekening gebracht tegen een percentage dat 10 procentpunten boven de basisrentevoet ligt. Verdere vorderingen blijven hierdoor onaangetast.

3.7. Elke herinnering wordt aangerekend met 10,00 EUR.

3.8. Indien de klant achterstallig is met een verschuldigde betaling of indien er sprake is van een aanzienlijke verslechtering van zijn financiële omstandigheden, kunnen wij naar eigen goeddunken contante betaling vóór ontvangst van de goederen, levering tegen contante betaling bij aflevering of het stellen van voldoende zekerheid door een geschikte borg voor alle uitstaande leveringen uit een lopend contract, met het verstrijken van een eventueel overeengekomen betalingstermijn, eisen.

3.9. De betalingen worden steeds aangewend ter delging van de oudste vervallen schuldvorderingen, vermeerderd met de opgelopen achterstandsrente.

 

4. leverings- en verzendingsvoorwaarden

4.1. De levering van goederen geschiedt door verzending naar het door de klant opgegeven leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. Het in de orderverwerking door de Verkoper opgegeven leveringsadres is bepalend voor de afwikkeling van de transactie. De levering in Duitsland is gratis, tenzij anders overeengekomen. In het geval van goederen die tegen betaling worden verzonden, zal het bedrag van de verzendingskosten in onze offerte worden vermeld en, in voorkomend geval, afzonderlijk worden gefactureerd.

4.2. Bij levering door een expediteur geschiedt de levering “franco huis”, d.w.z. aan de openbare weg die het dichtst bij het leveringsadres is gelegen, tenzij anders vermeld in onze verzendingsinformatie en tenzij anders overeengekomen.

4.3. Zelf afhalen van de goederen en levering aan pakstations is niet mogelijk.

4.4. Wij zijn gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

4.5. Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst te herroepen in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelfbezorging. Dit geldt alleen in het geval dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de niet-levering en deze laatste met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dekkingsverrichting met de leverancier heeft gesloten. Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onverwijld terugbetaald.

4.6. Indien door toedoen van de klant de inontvangstneming van de goederen niet tijdig plaatsvindt, hebben wij het recht, naar onze keuze, de goederen op kosten van de klant een tweede keer te leveren of de goederen op kosten van de klant op te slaan of, na het stellen van een uiterste termijn, de koopovereenkomst te ontbinden en de goederen elders te verkopen – ook tegen een prijsvermindering. De door ons in dit verband geleden schade en eventuele bijkomende kosten zijn voor rekening van de klant. Wij behouden ons het recht voor om verdere vorderingen in te stellen.

4.7. Indien een levering niet mogelijk is om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, bijv. omdat de goederen niet door de ingangsdeur, voordeur of trap van de klant passen, of omdat de klant niet op het door hem opgegeven leveringsadres te vinden is, hoewel de klant redelijkerwijs op de hoogte was gesteld van de leveringsdatum, draagt de klant de kosten voor de mislukte levering en is hij verplicht een forfaitaire schadevergoeding voor vertraging te betalen. Deze bedraagt 1 %, voor elke volledige week vertraging %, maar in totaal niet meer dan 8 % van de waarde van de totale levering of het niet-aanvaarde deel van de totale levering. Het staat partijen vrij een hogere of lagere schadevergoeding te bewijzen.

 

5 Plaats van uitvoering en overdracht van risico

5.1. De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit het leveringscontract is onze maatschappelijke zetel.

5.2. Het risico gaat over op de klant wanneer de goederen aan de vervoerder worden overhandigd of onze opslagplaats verlaten. Dit geldt ook in geval van verzending van de goederen binnen dezelfde plaats of in geval van vervoer van de goederen door eigen personeel en/of vervoermiddelen van de klant. Als de goederen klaar zijn voor verzending en de verzending of aanvaarding van de goederen wordt vertraagd om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, gaat het risico over op de klant vanaf de ontvangst van de kennisgeving dat de goederen klaar zijn voor verzending. Alle opslagkosten die na de risico-overdracht worden gemaakt, zijn voor rekening van de klant.

5.3. Het risico gaat ook over op de klant af ons magazijn indien franco levering is overeengekomen.

5.4. Indien de levering wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de klant verantwoordelijk is, gaat het risico van onopzettelijk verlies of bederf van de goederen over op de koper op het ogenblik dat de koper in gebreke is met de aanvaarding of de vertraging van de debiteur.

6. drukopdracht, ontwerpdienst

6.1. De drukorders worden uitsluitend uitgevoerd op basis van de door de klant verstrekte druk- en bestelgegevens. De klant moet ervoor zorgen dat de drukgegevens in overeenstemming zijn met onze formaten en specificaties. Wij kunnen geen foutloos drukwerk garanderen in geval van afwijkende formaten en specificaties.

6.2. De drukgegevens en het daaruit vervaardigde drukwerk mogen qua inhoud niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen, met name doordat zij racistisch, xenofoob, geweldverheerlijkend, seksistisch of anderszins immoreel of anticonstitutioneel van aard zijn of dergelijke doelstellingen nastreven, mogen geen inbreuk maken op rechten en aanspraken van derden, in het bijzonder auteursrechten, en mogen niet tot gevolg hebben dat de uitvoering van de drukopdracht in strijd is met dergelijke bepalingen, rechten en aanspraken. In geval van schending van rechten van derden door de uitvoering van de drukopdracht, vrijwaart de klant ons tegen alle daaruit voortvloeiende aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding die tegen ons worden ingesteld, alsmede de kosten van juridische verdediging tegen bewijsvoering. Ons recht om de overeenkomst te herroepen blijft hierdoor onaangetast.

6.3. De klant dient de aan ons toegezonden afdrukgegevens zorgvuldig te controleren alvorens deze aan ons te zenden. Een onderzoek naar orthografie, bladschikking of iets dergelijks. door ons niet plaatsvindt.

6.4. Indien de door de klant doorgegeven afdrukgegevens gebrekkig zijn, wordt de klant daarvan in kennis gesteld. De klant is verplicht foutloze drukgegevens te leveren of de bestelling met de bezwaarlijke gegevens op eigen risico te laten drukken of de bestelling met kosten te annuleren.

6.5. Het risico van eventuele gebreken in de gedrukte producten als gevolg van foutieve drukgegevens is uitsluitend voor rekening van de klant.

6.6. Bijkomende kosten die voortvloeien uit de onjuistheid van de afdrukgegevens zijn voor rekening van de klant.

6.7. De bevestiging van de ontwerpbladen of de vrijgave van monsters en drukvoorstellingen door de klant geldt als bevestiging en vrijgave door de klant met betrekking tot de grootte en de schikking van de afbeeldingen, alsmede de kleur.

6.8. bij het ontwerpen van de producten ondersteunen wij de klant in twee (2) ontwerprondes. De eerste twee (2) ontwerprondes zijn in de offerteprijs inbegrepen. Indien bijkomende ontwerprondes en -diensten vereist zijn, worden deze vergoed tegen 120,00 EUR/uur.

6.9. In het geval van kortlopende overeenkomsten is het recht op opzegging uitgesloten overeenkomstig § 648 BGB.

7. eigendomsvoorbehoud

7.1. Wij behouden ons de eigendom van de goederen en van alle in de toekomst te leveren goederen voor tot volledige betaling van al onze huidige en toekomstige vorderingen uit de lopende zakenrelatie. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook van kracht indien individuele vorderingen in een rekening-courant zijn opgenomen en het saldo wordt opgenomen.

7.2. De klant mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. De klant draagt nu reeds alle vorderingen ter hoogte van het eindbedrag van de factuur (inclusief BTW) die hem uit de wederverkoop jegens zijn afnemers of derden toekomen, aan ons over. We accepteren de opdracht op hetzelfde moment.

7.3. Verpanding, overdracht tot zekerheid of andere verplichtingen van de voorbehouden goederen zijn niet toegestaan. In geval van beslaglegging of andere interventies door derden, moet de klant ons onmiddellijk op de hoogte brengen, met vermelding van de schuldeiser van de beslaglegging. Voor zover de derde niet in staat is ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een rechtsvordering overeenkomstig § 771 ZPO te vergoeden, is de klant jegens ons aansprakelijk voor de ontstane schade.

7.4. In geval van verbinding, vermenging of verwerking van de geleverde goederen verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de voorbehouden goederen tot de andere verwerkte goederen op het ogenblik van de verbinding, vermenging of verwerking. Als de zaak van de klant als hoofdzaak moet worden beschouwd, draagt de klant het mede-eigendom pro rata aan ons over.

8. verrekening, recht van retentie

8.1. De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvordering door ons niet wordt betwist of rechtsgeldig is vastgesteld.

8.2. De klant heeft alleen recht op een retentierecht indien zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

9 Garantie en aansprakelijkheid

9.1. Aanspraken op gebreken bestaan niet voor gebruikelijke of geringe technische afwijkingen in kwaliteit, kleur, breedte, gewicht, uitrusting of uitvoering, alsmede voor geringe modeveranderingen.

9.2. Klachten moeten onmiddellijk na ontvangst aan ons worden gemeld. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar § 377 HGB.

9.3. In geval van gerechtvaardigde klachten hebben wij het recht, naar onze keuze, binnen 20 dagen het gebrek te verhelpen of gebrekvrije vervangende goederen te leveren.

9.4. Na het verstrijken van de in 8.3 genoemde termijn. voornoemde periode zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

9.5. In geval van verborgen gebreken in de gehele levering zijn de wettelijke bepalingen van toepassing met de volgende beperking: Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging in de levering, niet-nakoming en slechte prestaties waarvoor toeleveranciers en producenten verantwoordelijk zijn. De klant kan slechts aanspraak maken op garantie- en aansprakelijkheidsrechten in de mate waarin wij die hebben ten aanzien van onze leveranciers en producenten en deze tegenover hen kunnen afdwingen.

9.6. In het geval van nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken één jaar vanaf de overdracht van het risico. In het geval van gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten.

9.7. Indien in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering plaatsvindt, begint de verjaringstermijn niet opnieuw te lopen.

9.8. De aansprakelijkheid voor toerekenbaar letsel aan leven, ledematen of gezondheid blijft onaangetast; dit geldt ook voor de verplichte aansprakelijkheid krachtens de productaansprakelijkheidswet.

9.9. Bij niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen, door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van het contract te voorziene schade, waarvan het ontstaan typisch te verwachten was.

9.10. Anders zijn vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

10 Overmacht

10.1. Voor zover een contractpartner door overmacht verhinderd is aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij van deze verplichtingen ontslagen.

10.2. Overmacht is een van buiten komende, onvoorzienbare gebeurtenis die zelfs door het betrachten van de redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid en met technisch en economisch redelijke middelen niet tijdig kan worden voorkomen of afgewend. Hieronder vallen met name natuurrampen, pandemieën, epidemieën, terroristische aanslagen, stroomuitval, uitval van telecommunicatieverbindingen, staking en uitsluiting, voor zover de uitsluiting rechtmatig is, of wettelijke bepaling of maatregelen van de overheid of rechtbanken of autoriteiten (ongeacht de rechtmatigheid daarvan). De getroffen overeenkomstsluitende partij stelt de andere overeenkomstsluitende partij onverwijld in kennis van de redenen van de overmacht en van de verwachte duur ervan. Zij tracht er met alle technisch mogelijke en economisch verantwoorde middelen voor te zorgen dat zij zo spoedig mogelijk weer aan haar verplichtingen kan voldoen.

11. overeenstemming

11.1 De producten mogen qua gewicht, maat, aantal, kleur, concentratie, samenstelling en soortelijk gewicht 5-10 % afwijken van de afspraken.
11.2 Monsters en modellen dienen slechts ter informatie. Aan productafbeeldingen en informatie in catalogi en/of ander reclame- of promotiemateriaal van de MIJO GmbH kan de klant geen rechten ontlenen.

 

12. slotbepalingen

12.1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op deze overeenkomst en op alle juridische kwesties die uit overeenkomsten voortvloeien. De toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CSIG) en de verwijzingsbepalingen van het Duitse internationale privaatrecht zijn uitgesloten.

12.2. Indien de klant een handelaar is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele betrekkingen tussen ons en de klant onze maatschappelijke zetel.